Po 38 mesecih brez napredovanja bolezni

Avelumab vzdržuje pozitivne rezultate prvolinijskega vzdrževalnega zdravljenja bolnikov z rakom sečnega mehurja je pokazala analiza podaljšanega spremljanja bolnikov, vključenih v klinično raziskavo faze III (JAVELIN Bladder-100).

Rak sečnega mehurja
Foto: Bigstock

Izsledki kažejo, da v okviru vzdrževalnega zdravljenja bolnikov z napredovalim rakom sečnega mehurja – zdravilo vzdržuje svojo učinkovitost. Po 38 mesecih spremljanja je namreč vzdrževalno zdravljenje z avelumabom – ob kemoterapiji – pokazalo ohranjeno dobrobit, izraženo v boljšem celokupnem preživetju kot v skupini brez vzdrževalnega avelumaba. Ta je znašala 29,7 meseca in izkazuje novo merilo za uspešnost zdravljenja bolnikov v prvi liniji metastatskega urotelijskega karcinoma, pri čemer po 4–6 ciklih obravnave s kemoterapijo ni prišlo do napredovanja bolezni.

Upadanje stopnje resnih neželenih učinkov po 12 mesecih Naknadna (post hoc) analiza raziskave JAVELIN Bladder-100 je po najmanj dveh letih zdravljenja potrdila dobro prenosljivost avelumaba, ki je tudi v vzdrževalnem zdravljenju pokazal ustrezen in obvladljiv varnostni profil. Po ≥ 12 mesecih so se z zdravljenjem povezani (TRAE) in imunsko pogojeni neželeni učinki (irAE) stopnje ≥ 3 pojavili pri sorazmerno majhnem deležu bolnikov, zdravljenih z avelumabom. Medtem ko so med celotno obravnavo z zdravljenjem povezane neželene učinke (TRAE) stopnje ≥ 3 ugotovili pri 67 (19,5 %) bolnikih, je bilo takšnih bolnikov po vsaj 12 mesecih obravnave 14 (11,9 %). Pri 12 (10,2 %) bolnikih so neželeni učinki pripeljali do prenehanja zdravljenja z avelumabom. Imunsko pogojeni neželeni učinki (irAE) stopnje ≥ 3 so se po 12 mesecih zdravljenja pojavili pri 5 (4,2 %) bolnikih, najpogosteje pa so zaznavali imunsko pogojeni nefritis/ledvično disfunkcijo (dva bolnika) in imunsko pogojeni pnevmonitis, prav tako pri dveh bolnikih.

Najdaljše celokupno preživetje in nov terapevtski standard

Raziskava JAVELIN Bladder-100 je primarni končni cilj sicer dosegla že sredi leta 2020 in s pomembnim podaljšanjem preživetja nasproti najboljši podporni obravnavi (best supportive care, BSC) prinesla nov terapevtski standard za zdravljenje bolnikov z napredovalim urotelijskim karcinomom. V raziskavo je bilo skupno vključenih 700 bolnikov z neresektabilnim, lokalno napredovalim ali metastatskim urotelijskim karinomom, pri katerih bolezen po prvolinijski uvedbi kemoterapije (karboplatin/gemcitabin ali cisplatin/gemcitabin) ni napredovala. Rezultati so takrat v skupini z avelumabom pokazali signifikantnih in klinično pomembnih 21,4 meseca (mediana) celokupnega preživetja, medtem ko je mediano preživetje v skupini BSC znašalo 14,3 meseca (HR 0,69; P = 0,001). Omenjeno 21,4-mesečno preživetje ob zdravljenju z avelumabom se nanaša na časovni termin uvedbe avelumaba (ne na začetek zdravljenja s kemoterapijo) in predstavlja najdaljše izmerjeno celokupno preživetje, o katerem v prvolinijskem zdravljenju bolnikov z napredovalim urotelijskim karcinomom do zdaj poročajo raziskave faze III.

Avelumab je monoklonsko protitelo, usmerjeno v vezavo na protein PD-L1 (programmed death-ligand 1), s čimer reaktivira protitumorsko imunsko delovanje CD8+ T-limfocitov. Zdravilo, ki spada v skupino zaviralcev imunskih nadzornih točk, je trenutno odobreno za zdravljenje bolnikov s karcinomom Merklovih celic, karcinomom ledvičnih celic in karcinoma sečnega mehurja.

Viri:

  • Long-term JAVELIN Baldder-100 findings solidify first-line avelumab maintenance as a standard of care. ASCO 2023.
  • Belmunt, J. s sod. Long-term safety of avelumab first-line maintenance for advanced urothelial carcinoma in the JAVELIN Bladder 100 trial. ASCO 2023.


Sorodni članki